Vanliga frågor

Vanliga frågor

SNF har nedan sammanställt svar på frågor många studenter ställer sig. Förhoppningsvis finner du svar på dina frågor nedan, annars är det bara att skicka iväg ett mail till snf@ftek.se.

Har du fått svar på dina frågor men vet inte vad du ska göra härnäst är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Examinationsrelaterade frågor

Dina rättigheter kan ändra sig från år till år. På grund av detta reserverar vi i Studienämnden Fysik oss till att de uppgifter som finns angivna här endast gäller då sidan senast blev uppdaterad; när detta skedde senast kan du se längst ner på denna sida.

De styrdokument som reglerar dina rättigheter som student på Chalmers finns här.

Min examinator har inte rättat och publicerat resultat ännu, hur länge får det gå?

Resultat från examination ska rapporteras in i Ladok senast 15 arbetsdagar efter examination. Oförutsedd fördröjning av detta ska bli meddelat till studenterna. Student som inte har korrekt kursregistrering, plussar eller är anmäld till Chalmers disciplinnämnd för misstanke om fusk är inte garanterad att få resultatet inom 15 arbetsdagar.

För andra typer av resultat gäller det att dessa ska rapporteras in i Ladok senast 15 arbetsdagar efter sista fredagen i tentamensperioden för det aktuella kurstillfället. Till exempel, har en student en kurs som sträcker sig över flera läsperioder gäller det att resultatet från en rapport som skulle in i den första läsperioden i fråga, så gäller det vid vanliga veckor att resultatet ska rapporteras senast på fredagen i läsvecka 3 i den andra läsperioden i fråga.

Jag missade ett obligaroriskt moment, vad ska jag göra?

Student som på grund av sjukdom eller annan liknande omständighet varit förhindrad att närvara ska erbjudas tillfälle att göra en motsvarande uppgift om inte ytterligare tillfälle finns att delta i aktuellt moment under kursens gång. Förhinder måste i förväg förmedlas till kontaktperson, som ska vara angiven i kurs-PM.

Har en student varit förhindrad att närvara på grund av beslut om avstängning får studenten inte erbjudas tillfälle att göra en motsvarande uppgift i efterhand.

Vad menas med Chalmersgodkänd- och typgodkänd miniräknare?

Om examinator anger att Chalmersgodkänd miniräknare eller typgodkänd miniräknare är godkända hjälpmedel så gäller det att de enda godkända modellerna är

  • Casio FX-82
  • Sharp EL-W531
  • Texas TI-30

Alla dessa kan du hitta på STORE!

Vad innebär det att ''plussa'' och vad gäller?

Att plussa innebär att höja betyget på en kurs du redan har fått ett godkänt betyg på. Observera att detta generellt sett endast gäller för kurser med tentamenstillfällen.

På Chalmers har en student rätt att plussa en kurs så länge som kursen har ett tentamenstillfälle. Har kurskoden ändrats och inga tentor ges kan studenten inte längre plussa kursen, däremot så ska en kurs som utgår ur din utbildning ha minst fyra omtentamenstillfällen under de två kommande åren efter att kursen har anordnats för sista gången.

Vad är en tentamenstes, ett lösningsförlag och vad gäller för dessa?

Tentamenstesen är i stort sett det papper du får under ett tentamenstillfälle med de frågor du ska lösa. Tentamenstesen blir allmän handling när tesen överlämnats till studenterna i samband med tentamenstillfället, alltså har studenter direkt efter tentamenstillfället rätt att få tillgång till denna.

Lösningsförslag är en lösning till tentamenstesen som skulle ge full poäng. Denna ska finnas tillgänglig på kurshemsidan på första arbetsdagen efter tentamenstillfället och blir i och med publicering en allmän handling.

Hur många tentamenstillfällen finns per år och hur många gånger kan jag tentera en kurs?

För kurs som är obligatorisk, valbar eller obligatoriskt valbar i någon programplan, anordnas tre tentamenstillfällen per läsår. Ett av dessa ska infalla i augustiperioden.

Du kan tentera en kurs obegränsat antal gånger så länge som kursen ges.

Vad gäller innan tentamen?

Innan salstentamen måste du anmäla dig till den, vilket görs i Ladok. Anmälan brukar stänga två veckor innan tentamenstillfället.

Utan anmälan får du inte skriva salstentamen. Vid problem med tentamensanmälan kan du kontakta Studentcentrum på studentcentrum@chalmers.se.

Vad är dubbeltentamen?

Dubbeltentamen innebär att en student har två tentamen på samma tid och att denne får skriva dessa vid två olika tentamenspass under samma dag.

Vid fall av två tentamen på samma tid ska du kontakta tentamensadministrationen på tentamen.stodet@chalmers.se. Notera att det inte är garanterad att du får dubbeltentamen beviljat.

Vad gäller under tentamen?

Tentamensskrivningar har en mängd regler och rutiner, varav de mest väsentliga är listade här.

Godkända hjälpmedel bestäms av examinator samt vad som gäller för dessa; detta ska tydligt framgå av kurs-PM och tentamenstes. Undantaget är penna, radergummi och linjal som alltid är tillåtet vid tentamen. Ytterligare är ordbok tillåtet vid tentamen, bortsett från tentamen i språk. Studenter får inte låna ut hjälpmedel under pågående tentamen och är skyldiga att visa medhavda hjälpmedel för tentamensvakt och jourhavande lärare.

Om valfri räknare (till skillnad från Chalmersgodkänd) är godkänd vid tentamen behöver räknarens minne vara tömt vid tentamens början. Notera att räknaren får inte ha nätverkstillgång. Examinator ansvarar för kontroll av räknares minne, och denna får utföras av examinator eller av person som examinator har utsett som inte är tentamensvakt. Kontroll får ske via stickprov. Skulle examinator besluta om avsteg från kravet om tömt räknarminne är alla av studentens valda hjälpmedel tillåtna, så länge de tillåts av regelverket i övrigt.

Om kurslitteratur är godkänt hjälpmedel ska det framgå om markeringar, indexeringar och/eller anteckningar är tillåtna. Rättelser för tryckfel är tillåtet och ska bifogas med tentamenstes.

Mobiltelefoner och annan otillåten elektronisk utrustning ska vara avstängt och får inte vara på skrivplatsen i salen, utan måste förvaras bland personliga tillhörigheter under hela tentamen.

Tentamensvaktens anvisningar ska studenter, utan dröjsmål, alltid följa. Detta kan beröra placering av personliga tillhörigheter såsom skrivplats i salen. Följs inte detta kan studenten i fråga tvingas avbryta provet.

Störande ljud ska alla närvarande i salen minimera. Ytterligare, under tentamenstid är det förbjudet för studenter att kommunicera med andra studenter.

Förtäring är tillåtet i skrivsalen förutsatt att det inte stör. Det är inte tillåtet att medföra baljväxter eller mandlar in i tentamenssalen.

Fotolegitimation är studenten skyldigt att uppvisa.

Tidigast 60 minuter efter tentamens början får en student lämna tentamenssalen, oavsett om studenten avser att fullfölja tentamen. Endast därefter är toalettbesök tillåtet. Ytterligare ska studenten ha avslutat tentamen och fyllt i omfattande koder och sidnummer på samtliga blad inom angiven tid.

Vad är en dugga och vad gäller för sådana?

En dugga är ett prov som kan vara obligatoriskt eller frivilligt som ingår i en kurs. Syftet med en dugga är ofta att stödja studenterna i deras lärandeprocess. Om en dugga är en obligatorisk tentamensliknande delexamination, ska samma regelverk och rutiner gälla som för salstentamen, med undantag att duggorna sällan är anonyma.

Om frivilliga inslag ingår i betygsunderlaget ska alla studenter, även omregistrerade, ges samma möjlighet att delta.

 

Övriga studierelaterade frågor

Vad är en kursutvärderare och hur blir jag en sådan?

Läs mer om det här!

Vår räkneövningsledare i *kurs* är inte bra, vad ska jag göra?

Om du har en räkneövningsledare som du upplever inte är bra bör du i första hand kontakta examinator, antingen personligen eller via kursutvärderare. Om inget görs åt saken (vilket bör gå ganska snabbt) så kontakta Studienämnden Fysik, så ska vi försöka att lösa det!

Vilka kurser bör jag välja om jag vill bli *yrke*?

Vet du vilket yrke du vill få, men inte vet vilka kurser eller inriktningar du bör välja för att bli bäst lämpad för det?

Mer än ofta är det bästa att fråga runt, antingen studenter, forskare eller anställda på lämplig institution. Ibland räcker det med kontakt med programansvariga för ditt program.

Många svarar gärna på dina frågor, och desto närmare intresse- eller arbetsområdet du kommer hos personen du frågar ökar chansen att denna med entusiasm svarar tillbaka!

Min examinator inte har följt Chalmers styrdokument, vad händer nu?

Om en examinator inte har följt Chalmers styrdokument bör du börja med att uttrycka situationen till examinatorn, alternativt via Studienämnden Fysik.

Är examinatorn inte villig att ändra sig, brukar det vara bäst att dra det via en person med mer ansvar. I de flesta sammanhang är lämplig programansvarig vara den mest passande personen.

Har en examinatorer misskött sig finns det risk att hen inte längre får hålla i kursen, andra påföljder finns inte.

 

Anställda på Chalmers för Fysikteknologer

Jonathan Weidow | Programansvarig för Teknisk Fysik


Jonathan Weidow

Programansvarig för Teknisk fysik

 

Jag arbetar som docent vid Institutionen i fysik på Chalmers.
Jag har växt upp i Skara och kom till Chalmers 1999. Efter att ha tagit examen från Teknisk fysik 2005 började jag att doktorera.
Under mina forskarstudier fann jag att det var särskilt givande att undervisa och därför läste jag till ämneslärare vid sidan om. Efter att ha gjort en post-doc vid Wiens tekniska universitet kom jag tillbaka till Chalmers där jag de senaste åren bland annat har varit studierektor för fysikinstitutionerna, pedagogisk utvecklare för utbildningsområdet KFM och ansvarig för ämneslärarprogrammet i teknik vid Göteborgs universitet. Jag är också kursansvarig för TIF275, Fysikingenjörens verktyg.

Jag är väldigt stolt och tacksam över att få förtroende att vara programansvarig för Teknisk fysik. Min främsta vision är att skapa en tydligare koppling mellan kurserna i fysik, teknik och matematik.
Det vore värdefullt att låta studenterna få mer fysik under den första terminen och jag ser möjligheter till att få in mer tillämpade ingenjörskurser. Det vore inte orimligt att ha en kurs i grundläggande AI till läsåret 2021/2022.
Jag ser också ett behov av att arbeta med årskursträffar för lärarna för att förbättra kopplingen mellan kurserna och minska risken för att det blir för tung arbetsbörda under vissa perioder. Över lag finns det stor förbättringspotential inom arbetet med den studiesociala miljön.

Privat så bor jag med min fru Ellen och våra båda barn Oliver och Alva i Mölnlycke. Förutom familjeliv med allt vad det innebär tycker jag också om att springa väldigt långt. Jag uppskattar också att spela brädspel, både med familjen, med kamrater och själv.

Julie Rowlett | Programansvarig för Teknisk matematik


Julie Rowlett

Programansvarig för Teknisk matematik

 

Hej Allihopa!

I’m an associate professor in the division of analysis and probability theory at the department of mathematics at Chalmers/GU. Did you know that our joint department is the largest in all of Sweden? Pretty cool!
I’ve been in Sweden for nearly 5 years now, before that I worked in Germany, Canada, Switzerland, and the USA. My doctoral dissertation was completed at Stanford University in the research areas of geometric and microlocal analysis and spectral theory.
I continue to do research in these areas as well as partial differential equations, dynamics, game theory, and interdisciplinary collaborations with some pretty clever research partners in different fields like biology, geology, and even psychology.

Many of you may know me from Fourier Analysis, a course which I thoroughly enjoy teaching. Not only is the content closely related to my research interests, but also meeting and interacting with all of the students is a real joy. There are so many different and interesting personalities and clever young minds learning not only Fourier Analysis but also many other great subjects. I am happy to meet you all and share what humble mathematical knowledge I may offer you.

Although I am totally new at this program director position, I have been director of the master’s program in engineering mathematics for the past three years. I aim to apply what I’ve learned in that capacity to do all that I can to keep TM great and possibly make it even better!

Josephine Björk | Studievägledare för Teknisk Fysik

En studievägledare på Chalmers kan inte bara vägleda dig i dina studier, studievägledaren fungerar även som kurator, samordnare för studenter med funktionsnedsättning samt jämställhets- och likabehandlingskoordinator.

Som studievägledare hjälper Josephine dig med upplägg för studier. Har du många kurser du behöver ta igen? Behöver du gå ner i halvfart och behöver hjälp med vilket kursupplägg du ska ha? Då finns Josephine där för dig.

Som kurator finns Josephine där för dig med råd, stöd och hjälp när saker inte fungerar som de ska. Kanske mår du dåligt och behöver någon att prata med? Tveka då inte på att höra av dig till Josephine!

 

Kom ihåg att även din vardag påverkar dina studier!

Mailadress: josephine.bjork@chalmers.se

Telefonnummer: 031-772 32 11

Emilia Rózsa | Studievägledare för Teknisk Matematik

En studievägledare på Chalmers kan inte bara vägleda dig i dina studier, studievägledaren fungerar även som kurator, samordnare för studenter med funktionsnedsättning samt jämställhets- och likabehandlingskoordinator.

Studievägledarna hjälper dig med upplägg för studier. Har du många kurser du behöver ta igen? Behöver du gå ner i halvfart och behöver hjälp med vilket kursupplägg du ska ha? Då finns de där för dig.

Som kuratorer finns de där för dig med råd, stöd och hjälp när saker inte fungerar som de ska. Kanske mår du dåligt och behöver någon att prata med? Tveka då inte på att höra av dig till dem!

 

Kom ihåg att även din vardag påverkar dina studier!

Mailadress: emilia.rozsa@chalmers.se

Telefonnummer: 031–772 66 83

Per Thorén | Utbildningssekreterare för Teknisk Fysik


Per Thorén

Utbildningssekreterare

 

Joakim Norbeck | Utbildningssekreterare för Teknisk Matematik


Joakim Norbeck

Utbildningssekreterare

 

 

Ideell verksamhet för Fysikteknologer

SNF | Studienämnden Fysik

SNF hjälper studenter med studierelaterade frågor.

Varje måndag håller de i möten för studiefrågor, som varje sektionsmedlem är välkommen till oavsett tidigare erfarenheter och engagemang!

För mer information, gå in här.

Styret

Styret ser till att sektionen fungerar och har det övergripande ansvaret över den.

Sektionen regleras mycket av de styrdokument som finns, och dem kan ni hitta här.

För mer information, se här.

CETAC | Chalmers Engineering Trainee Appointment Committee

CETAC realiserar praktik på häftiga teknologiföretag (till exempel dotterbolag till NASA) i Nordamerika för studenter från Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik, Teknisk Fysik och Teknisk Matematik.

För mer information, se här.

SAMO | Studerande Arbetsmiljöombud

SAMO finns till för att föra din talan i arbetsmiljöfrågor. Hen arbetar både med frågor om fysisk arbetsmiljö och den psykosociala arbetsmiljön.

För att SAMO ska kunna göra sitt jobb behöver studenter förmedla till SAMO när de upptäcker brister i sin arbetsmiljö. Detta kan göras via e-post till styret.samo@ftek.se eller genom att fylla i felanmälansformuläret.

För mer information, se här.