Anslag om väsentlig ändring av incidenthanteringspolicyn

Styret har tillsammans med JämF under året arbetat med att ta fram en ny incidenthanteringspolicy för sektionen. Denna har nu antagits och anslås därmed i sektionens samtliga kommunikationskanaler. Det har funnits framförallt tre huvudsyften med den nya policyn.
  1. Förtydliga Styrets arbetsgång och åligganden vid kännedom om en incident.
  2. Utöka rättssäkerheten för de inblandade genom att säkerställa rätten att försvara sig innan ett beslut om åtgärd fattas.
  3. Förbättra hanteringen av särskilt känsliga ärenden.
Många allmänna förändringar har också gjorts som att skriva med relevanta kårpolicys, konkretisera olika sorters incidenter och rekommenderade åtgärder, tydliggöra syftet med incidenthanteringspolicyn samt öka flexibiliteten för att passa fler situationer.
Policyn finns att läsa här i sin helhet eller på Ftek.se under Styrdokument. Har du frågor om policyn så tveka inte att kontakta antingen hela styret på styret@ftek.se eller SAMO på samo@ftek.se.
Hälsningar,
Styret