Teknisk Fysik

Teknisk Fysik på Chalmers är en civilingenjörsutbildning om 300 högskolepoäng. Här hittar du information om programmet, kurser och vanliga frågor. På Chalmers hemsida kan du läsa mer om programmet.

FAQ - Teknisk Fysik

Studera gärna kursplanen för Teknisk Fysik. Gå in på kurshemsidorna eller googla termerna för att förstå bättre vad kurserna handlar om. Efter utbildningens tre första väljs en inriktning. De masterprogram som finns att välja bland på Teknisk Fysik kan ses på Chalmers Hemsida. Klicka på de olika programmen för att ta reda på vad de innebär.

Teknisk Fysik är en bred utbildning och arbetsmöjligheterna är stora. Ett vanligt sätt att komma in på arbetsmarknaden är via det exjobb alla gör under mastern. Se vilka masterprogram som finns att välja bland på denna länk. Exjobbet görs ofta för ett företag och ger värdefulla kontakter inför jobbsökandet. Ett tips är att när tillfället kommer gå på Chalmers Arbetsmarknadsdagar för att ta reda på vilka företag som söker ex-jobbare eller sysslar med det du är intresserad av. Ett annat alternativ är att doktorera efter utbildningen. Det finns stora möjligheter att göra det efter Teknisk Fysik. Möjligheterna för detta kan läsas om mer ingående på hemsidan för respektive masterutbildning.

Under de tre första åren kan du förutom kandidatarbetet på 15 hp (högskolepoäng) välja valfria kurser vid ett tillfälle. Detta är under höstterminen årskurs tre där du väljer bland många kurser om totalt 7.5 eller 9 hp, se kurser nedan. Det fjärde och femte året väljs ett masterprogram. På grund av den djupt teoretiska grunden som fås under de tre första åren finns det stora valmöjligheter vad gäller masterprogram på Teknisk fysik.

Teknisk Fysik är en av Chalmers mest teoretiska utbildningar. Du som väljer Teknisk Fysik kommer att få läsa mycket matematik, fysik och teknik på hög nivå. Det är därför viktigt att du har ett stort intresse för dessa ämnen. Har du intresset är du antagligen också villig att lägga ned mycket tid på studierna vilket är någonting du kommer behöva göra. Förbered dig på en rejäl tempoökning och stor omställning från gymnasiet. Nu är det helt ditt eget ansvar att studera så mycket som behövs inför tentamen. Men misströsta inte om det känns svårt och tungt i början, det gör det för de flesta. Med tiden utvecklar du en studieteknik som passar dig och om du verkligen brinner för matematik och fysik märker du att det är värt mödan.

Du måste ha läst till och med Matematik 4 på gymnasiet för att ha behörighet att söka Teknisk Fysik. Ett bra tips är dock att läsa sommarmatte för att få en mindre stressig första höst. Fräscha upp ditt minne från gymnasiet genom att läsa en förberedande kurs inför högskolans matematik. Hitta med info här.

Hur ämnesfördelning över de tre första åren på Teknisk Fysik kan ses längst ned på följande länk. Där står det att matematik utgör 26% och fysik 43% av de kurser som läses. Det betyder att 26% är rena matematikkurser men resten av fysikkurserna och övriga kurser innehåller också mycket matematik tillämpad inom olika områden.

Under det första året är schemat på Teknisk Fysik tämligen fullspäckat. Föreläsningar, räkneövningar och datalaborationer fyller för det mesta varje veckodag 8-17. Under det andra året är det inte riktigt lika fullt. Fler laborationer bidrar till luckor då alla inte kan laborera samtidigt. Ofta ses dessa luckor som välbehövlig tid till laborationsrapporter. Tredje året är inte schemat lika fullt heller, det är färre räkneövningar och ansvaret blir större på dig att studera själv. Här kan du hitta schemat för första året på Teknisk Fysik.

Precis som på alla andra utbildningar på Chalmers finns det stora möjligheter att engagera sig i någonting utanför studierna. Du kan engagera dig både inom och utanför sektionen. På hemsidan för Fysikteknologsektionen kan du hitta alla föreningar/kommittéer mm. som du kan söka inom sektionen. På Chalmers studentkårs hemsida kan du hitta alla kårföreningar som finns. Vad du än är intresserad av brukar du kunna hitta andra med samma intresse på Chalmers. Om det inte redan finns en förening som sysslar med det är det ingenting som hindrar dig från att starta en.

Det är inget krav på att du har en bärbar dator som teknolog på Teknisk matematik. Det finns datasalar till förfogande för alla studenter. På skolans datorer är även all programvara som behövs i de olika kurserna installerad. En del studenter föredrar ända att ta med sig bärbar dator till skolan och installera all programvara på den men detta är inget tvång.

Flera program läser liknande grundläggande kurser som Teknisk Fysik det första året. Det betyder att du kanske har möjlighet att tillgodogöra dig en del kurser vid eventuellt byte. Dock ska det tilläggas att det inte är givet att du kan byta program mitt under en termin då det måste finnas plats för dig. Det bästa är att försöka ta reda på så mycket som möjligt om utbildningarna innan för att minska sannolikheten för att du vill byta senare. Var inte rädd att kontakta studievägledare för Teknisk fysik om du skulle ha funderingar.

Kurser

Läsår 1

Inledande matematisk analys (6hp)

Grundläggande kunskaper i matematisk analys, bland annat derivator, integraler, gränsvärden och summor.

Linjär algebra (6 hp)

Grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser, determinanter, komplexa tal och polynom. Den skall även ge de studerande färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem, beräkning av determinanter etc.

Fysikingenjörens verktyg (9 hp)

Introduktionskurs till att vara teknisk fysiker, samt en samling småkurser. I den ingår MATLAB (1,5 hp), Experimentell Problemlösningslabb (3 hp), “allmänvett” som dimensionsanalys, rimlighetsbedömning, felanalys etc, samt orienterande föreläsningar (1,5 hp), Teknisk kommunikation (3 hp)

Matematisk analys, fortsättning (6 hp)

Matematisk analys i en och flera variabler. Exempel på innehåll är dubbelintegraler, differens- och differential-ekvationer och numeriska beräkningar.

Programmeringsteknik och numerisk analys (9 hp)

Förståelse för vad som ligger bakom ett datorprogram och kunskaper om hur man konstruerar och kör program i python. Tar även upp numeriska metoder.

Flervariabelanalys (6 hp)

Matematiken börjar bli avancerad, rum, ytor och volymer är intressanta. Integraler och derivator i flera dimensioner behandlas och detta är förberedande för fysiken i senare kursen.

Mekanik (13.5 hp)

Statik: Jämvikt i kraftsystem, friktion.

Dynamik: System av partiklar, kinematik och dynamik för stela kroppar i planet, dynamik för stela kroppar i rummet samt svängningsrörelse.

Matematisk statistik (4.5 hp)

Grundbegrepp i slumpmodellering och statistisk slutledning. Målet är att förmedla ett nytt synsätt på mätningar och information som tar fasta på variation och osäkerhet i data.

Läsår 2

Komplex matematisk analys (6 hp)

Tar upp komplexa funktioner av en komplex variabel samt Laplace- och z-transformer.

Elektriska nät och system (7.5 hp)

Grundläggande metoder för analys av analoga elektriska nät. Analys och syntes av elektroniska kretsar uppbyggda med dioder, transistorer, operationsförstärkare och passiva komponenter.

Experimentell fysik 1 – mätteknik (9 hp)

Ges i tre delar och ska ge kunskaper om elektrisk mätteknik samt metoder för laborationer och självständigt problemlösande. Kursen skall ge en känsla för experimentellt arbete i allmänhet, mättekniska problem och lösningar och teknisk rapportering.

Vektorfält och elektromagnetisk fältteori (9 hp)

Kursen syftar dels till att ge kunskaper om grundbegrepp och metoder baserat på Maxwells ekvationer och dels till att ge färdigheter för att kunna kunna tillämpa dessa kunskaper på enkla fältproblem.

Reglerteknik (4.5 hp)

Uppställning av matematiska modeller för tekniska system, återkopplingens möjligheter och begränsningar, användning av grundläggande reglertekniska analys- och syntesmetoder.

Bayesiansk inferens och maskininlärning (6 hp)

Genom att bygga på fundament från en första grundkurs i matematisk statistik syftar kursen till att ge kunskaper om Bayesiansk inferens, både generellt och i sammanhang som involverar modellering av fysikaliska system, samt en djupare förståelse för modern maskininlärning. Tillsammans skall dessa kunskaper ge en stabil grund för praktisk tillämpning av statistiska modeller.

Fourieranalys (6 hp)

Kursen syftar till att ge en förtrogenhet i lösandet av fysikens partiella differentialekvationer med transformmetoder (Fourier- och Laplace-transformen), och variabelseparation.

Optik (6 hp)

Grundläggande fysikalisk optik. T.ex. polarisation, interferens, diffraktion och koherens. Flera tillämpningar tas upp, bl.a. lasrar och holografi.

Kontinuumekanik (6 hp)

Kursen syftar till att ge studenten en introduktion till och en bred bas i ämnet kontinuummekanik, dvs studier av rörelse, krafter och deformation i fasta material, vätskor och gaser beskrivna som kontinuerliga media.

Läsår 3

Kvantfysik (6 hp)

Den första kursen i kvantfysik tar upp partikel-våg-dualismen och den kvantifierade beskrivningen av materia och strålning. Problemlösning där teori blandas med praktiska experimentella resultat. Kvantfysik är en väldigt viktig kurs för fortsatta studier inom modern fysik och dess tillämpningar.

Termodynamik och statistisk fysik (7.5 hp)

Termodynamik handlar om hur värme, tryck, volym, energi och arbete hänger ihop. Värmemaskiner, fasomvandlingar, och kemiska reaktioner beskrivs. Den statistiska fysiken tar upp hur man kan beskriva system med många (10^23) partiklar med medelvärden av termodymaniska storheter. Svartkroppstrålning och Plancksstrålningslag tillämpas i viss problemlösning.

Tillämpad kvantfysik (4.5 hp)

Forsättning av första kvantfysikkursen, tar upp mer komplicerade system med flera elektroner och hela periodiska systemet byggs upp. Molekylfysik behandlas för enklare molekyler och chans till fördjupningar i egenvalda kvantfysikaliska områden.

Experimentell fysik 2 (4.5/6 hp)

Träning experimentell problemlösning, man tilldelas uppgifter i optik, kvantfysik och termodynamik (och om man väljer den större kursen, fasta tillståndets fysik) och får tid i labbet att bygga, mäta och göra fel. Det krävs givetvis förberedelse före man börjar och resultatet presenteras i laborationsrapporter.

Fasta tillståndets fysik (7.5 hp)

Kursen ger en inledning av hur fasta ämnens fyskaliska egenskaper beskrivs, både med kvantfysikaliska modeller och kompletterade klassiska modeller. Värmeledningsförmåga, värmekapacitet beskrivs och mer avancerade moment som supraledning, ferromagnetism och spinnvågor presenteras.

Subatomär fysik (6 hp)

Atomkärnans beståndsdelar och de matematiska modeller som används för att beskriva dem inleder kursen. Grunderna i elementar-partikelfysik, kärnsyntes, och stjärnornas energiomvandling presenteras. Detta är den sista kursen som läses på kandidatnivå på Teknisk Fysik.

Kandidatarbete (15 hp)

Utförs i grupp, som ett projekt på inom fysik eller matematik. Ofta kan en välja att göra sitt kandidatarbete inom matematik, teoretisk fysik, teknisk fysik, nanovetenskap, radio och rymdvetenskap. Det finns förslagna projekt som en kan välja på eller leta upp en egen handledare med ett förslag. Kandidatarbetet ger kunskaper om hur ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbete utförs och ger chans till specialisering inom ett visst ämne.

Valbara kurser om totalt 7.5 eller 9 hp (beroende på val av större version av Experimentell fysik 2):

Fortsättningskurs i programmering, Python (7.5 hp)

Grundläggande datorteknik (7.5 hp)

Elkraftteknik (7.5 hp)

Högfrekvensteknik (7.5 hp)

Matematisk fysik (4.5 hp)

Speciell relativitetsteori (4.5 hp)

Stokastiska processer och Bayesiansk inferens (7.5 hp)

Modern astrofysik (7.5 hp)

Datastrukturer och algoritmer (7.5 hp) 

Partiella differentialekvationer (4.5 hp)

Strömningsmekanik (4.5 hp)

Läsår 4-5

De 4:e och 5:e åren studeras på ett masterprogram. En får då en internationell titel som används i engelspråkiga länder som motsvarar ungefär en svensk civilingenjörsexamen. Varje masterprogram täcker 120 hp och i dessa ingår ett examensarbete om 30 hp.

För att få söka till ett mastersprogram måste man vara behörig. Behörigheten beror på vilka kurser man har läst under de första tre åren. Det går alltså inte att välja helt fritt bland alla mastersprogram på Chalmers. Däremot går det att läsa kompletterande kurser för att få behörighet.

Valbara masterprogram:

Applied mechanics

Biomedical engineering

Complex adaptive systems

Computer science – algorithms, language and logic

Computer systems and networks

Data science and AI

Engineering mathematics and computational science

Entrepreneurship and business design 

High-performance computer systems

Industrial ecology

Information and communication techlnology

Lärande och ledarskap

Materials engineering

Mobility engineering

Nanotechnology

Physics

Sound and vibration

Systems, control and mechatronics

Wireless, photonics and space engineering

Så säger våra studenter

“Det är en utmaning, men lägg inte för stor vikt vid vad folk säger om utbildningen, till exempel att den är ”för svår”. Känns Teknisk fysik rätt för dig och dina intressen så påbörja dina studier och skapa din egen uppfattning. Har du ett intresse för matematik och fysik så kan du klara utbildningen, men det är viktigt att ha ett driv och förmågan att ta eget ansvar.” – Carl, tredje året på Teknisk fysik

“Jag drivs bland annat av en önskan om att en dag få komma upp i rymden, men jag är inte färdig med mina tankar. Teknisk fysik öppnar dörrar till flera områden jag kan tänka mig att jobba inom. Medicinteknik är högintressant och jag har precis fått upp ögonen för programmering. Om jag väljer att forska känns partikelfysik spännande.” – Miriam, tredje året på Teknisk fysik

Informationsfilm om Teknisk Fysik och Teknisk Matematik