Teknisk Matematik

Teknisk Matematik på Chalmers är en civilingenjörsutbildning om 300 högskolepoäng. Här hittar du information om programmet, kurser och vanliga frågor. På Chalmers hemsida kan du läsa mer om programmet.

FAQ - Teknisk Matematik

Studera gärna kursplanen för Teknisk matematik. Gå in på kurshemsidorna eller googla termerna för att förstå bättre vad kurserna handlar om. Efter utbildningens tre första år väljs en inriktning. De masterprogram som finns att välja bland på Teknisk matematik kan ses på Chalmers hemsida. Klicka på de olika programmen för att ta reda på vad de innebär.

Teknisk matematik är en bred utbildning och arbetsmöjligheterna är stora. Ett vanligt sätt att komma in på arbetsmarknaden är via det exjobb alla gör under mastern. Se vilka masterprogram som finns att välja bland på denna länk. Exjobbet görs ofta för ett företag och ger värdefulla kontakter inför jobbsökandet. Ett tips är att när tillfället kommer gå på Chalmers Arbetsmarknadsdagar för att ta reda på vilka företag som söker ex-jobbare eller sysslar med det du är intresserad av. Ett annat alternativ är att doktorera efter utbildningen. Det finns stora möjligheter att göra det efter Teknisk matematik. Möjligheterna för detta kan läsas om mer ingående på hemsidan för respektive masterutbildning.

Under de tre första åren kan du förutom kandidatarbetet på 15 hp (högskolepoäng) välja valfria kurser för totalt 37,5 hp. Detaljer kring vilka kurser som är valbara kan ses i kursplanen. Det fjärde och femte året väljs ett masterprogram. På grund av den djupt teoretiska grunden som fås under de tre första åren finns det stora valmöjligheter vad gäller masterprogram på Teknisk matematik.

Teknisk matematik är en av Chalmers mest teoretiska utbildningar. Du som väljer Teknisk matematik kommer att få läsa mycket matematik och teknik på hög nivå. Det är därför viktigt att du har ett stort intresse för dessa ämnen. Har du intresset är du antagligen också villig att lägga ned mycket tid på studierna vilket är någonting du kommer behöva göra. Förbered dig på en rejäl tempoökning och stor omställning från gymnasiet. Nu är det helt ditt eget ansvar att studera så mycket som behövs inför tentamen. Men misströsta inte om det känns svårt och tungt i början, det gör det för de flesta. Med tiden utvecklar du en studieteknik som passar dig och om du verkligen brinner för matematik märker du att det är värt mödan.

Du måste ha läst till och med Matematik 4 på gymnasiet för att ha behörighet att söka Teknisk Matematik. Ett bra tips är dock att läsa sommarmatte för att få en mindre stressig första höst. Fräscha upp ditt minne från gymnasiet genom att läsa en förberedande kurs inför högskolans matematik. Hitta med info här.

Hur ämnesfördelning över de tre första åren på Teknisk matematik kan ses längst ned på följande länk. Där står det att matematik och statistik utgör 46% av de kurser som läses. Siffrorna kan vara lite missvisande, 46% är rena matematik och statistik-kurser. Resten av kurserna innehåller också mycket matematik, bara att den är tillämpad på olika områden som naturvetenskap, teknik, ekonomi, programmering, data och miljö.

Under det första året är schemat på Teknisk matematik tämligen fullspäckat. Föreläsningar, räkneövningar och datalaborationer fyller för det mesta varje veckodag 8-17. Under det andra året är det inte riktigt lika fullt och matematiken tillämpas inom olika områden. Du får möjlighet att läsa kurser tillsammans med andra program som Kemiteknik med fysik, Industriell ekonomi, Elektroteknik och Informationsteknik. Tredje året är inte schemat lika fullt heller, det är färre räkneövningar och ansvaret blir större på dig att studera själv. Här kan du hitta schemat för första året på Teknisk Matematik.

Precis som på alla andra utbildningar på Chalmers finns det stora möjligheter att engagera sig i någonting utanför studierna. Du kan engagera dig både inom och utanför sektionen. På hemsidan för Fysikteknologsektionen kan du hitta alla föreningar/kommittéer mm. som du kan söka inom sektionen. På Chalmers studentkårs hemsida kan du hitta alla kårföreningar som finns. Vad du än är intresserad av brukar du kunna hitta andra med samma intresse på Chalmers. Om det inte redan finns en förening som sysslar med det är det ingenting som hindrar dig från att starta en.

Det är inget krav på att du har en bärbar dator som teknolog på Teknisk matematik. Det finns datasalar till förfogande för alla studenter. På skolans datorer är även all programvara som behövs i de olika kurserna installerad. En del studenter föredrar ända att ta med sig bärbar dator till skolan och installera all programvara på den men detta är inget tvång.

Flera program läser liknande grundläggande kurser som Teknisk matematik det första året. Det betyder att du kanske har möjlighet att tillgodoräkna dig en del kurser vid eventuellt byte. Dock ska det tilläggas att det inte är givet att du kan byta program mitt under en termin då det måste finnas plats för dig. Det bästa är att försöka ta reda på så mycket som möjligt om utbildningarna innan för att minska sannolikheten för att du vill byta senare. Var inte rädd att kontakta studievägledare för Teknisk matematik om du har några funderingar.

Kurser

Läsår 1

Inledande matematisk analys (6hp)

Grundläggande kunskaper i matematisk analys, bland annat derivator, integraler, gränsvärden och summor.

Linjär algebra (6 hp)

Grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser, determinanter, komplexa tal och polynom. Den skall även ge de studerande färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem, beräkning av determinanter etc.

Matematisk programvara (3 hp)

Introduktion för användning av programvara, framförallt Matlab, för att lösa olika matematiska och fysikaliska problem.

Matematisk analys, fortsättning (6 hp)

Matematisk analys i en och flera variabler. Exempel på innehåll är dubbelintegraler, differens- och differential-ekvationer och numeriska beräkningar.

Matematisk orientering (3 hp)

Kurs med syfte att få inblick i matematikens tillämpningar och matematiken i arbetslivet. Består bland annat av föreläsningar under mu-dagen.

Programmeringsteknik och numerisk analys (9 hp)

Förståelse för vad som ligger bakom ett datorprogram och kunskaper om hur man konstruerar och kör program i python. Tar även upp numeriska metoder.

Flervariabelanalys (7.5 hp)

Matematiken börjar bli avancerad, rum, ytor och volymer är intressanta. Integraler och derivator i flera dimensioner behandlas och detta är förberedande för fysiken i senare kursen.

Mekanik (7.5 hp)

Statik: Jämvikt i kraftsystem, friktion.

Dynamik: System av partiklar, kinematik och dynamik för stela kroppar i planet, dynamik för stela kroppar i rummet.

Diskret matematik (4.5 hp)

Ger en bred översikt inom olika områden i diskret matematik, såsom talföljder, kryptografi och gruppteori.

Sannolikhet och statistik (7.5 hp)

Grundläggande sannolikhetsteori om sannolikhetsmått, sannolikhetsfördelningar och stokastiska processer samt statistik rörande konfidensintervall, ML-skattning och tester. Innehåller ett projekt med simulering.

Läsår 2

Komplex matematisk analys (7.5 hp)

Tar upp komplexa funktioner av en komplex variabel samt Laplace- och z-transformer.

 Statistisk databehandling (7.5 hp)

Ger kunskap om statistiska metoder för att analysera data. Behandlar linjär regression, bootstrap, beslutsteori, Monte Carlo-metoder och Brownsk rörelse i form av simulering i Matlab, R och Python med rapportrskrivning.

Stokastiska processer och Bayesiansk inferens (7.5 hp)

Fortsättningskurs i sannolikhetsteori med fokus på slumpmässiga processer, exempelvis Poissonprocesser, Markovkedjor och Brownsk rörelse.

Fouriermetoder (7.5 hp)

Kursen syftar till att ge en förtrogenhet i lösandet av fysikens partiella differentialekvationer med transformmetoder (Fourier- och Laplace-transformen), och variabelseparation.

Grundläggande corporate finance (7.5 hp)

Kurs i företagsekonomi innehållande pengars tidsvärde, företags kapitalkostnad, värderingsmetoder, kunskap om obligationer och optioner samt entreprenörskap. 

Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering (7.5 hp)

Behandlar lösningsmetoder för olika typer av system av ODEer med hjälp av linjär algebra. Innehåller projekt där lösningar och egenskaper hos systemet studeras.

Valbara kurser om totalt 15 hp:  

Fortsättningskurs i programmering i Python (7.5 hp)

Ger färdigheter för programmering i större skala genom objektorienterad design, funktionella programmeringstekniker, avancerade Python-specifika tekniker, användning av standardbibliotek, testmetodik och skapandet av större programmeringsprogram.

Grundläggande datorteknik (7.5 hp)

Kursen ska ge förståelse av datorns uppbyggnad och funktionssätt och därigenom en mycket god teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier i såväl datortekniska som programmeringstekniska kurser.

Optioner och matematik (7.5 hp)

Kursen behandlar begreppen arbitrage och teoretiskt optionspris i binomialmodellen. I ett gränsfall uppnås Black-Scholes modell och optionspriser.

Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar (7.5 hp)

Optimeringsteori med modellering av optimeringsproblem och lösning med Simplexmetoden. Innehåller datalaborationer i programmeringsspråket Julia med fokus på verkliga tillämpningar.

Elektromagnetisk fältteori (7.5 hp)

Kursen syftar dels till att ge kunskaper om grundbegrepp och metoder baserat på Maxwells ekvationer och dels till att ge färdigheter för att kunna kunna tilllämpa dessa kunskaper på enkla fältproblem.

Reglerteknik (7.5 hp)

Uppställning av matematiska modeller för tekniska system, återkopplingens möjligheter och begränsningar, användning av grundläggande reglertekniska analys- och syntesmetoder.

Simuleringsbaserad mekanik och hållfasthetslära (7.5 hp)

Med syfte att kunna dimensionera, förutsäga funktion, tillförlitlighet och livslängd hos mekaniska strukturer. Beräkning av olika matrials möjlighet till kompression, uttänjning och inre kraft.

Läsår 3

Termodynamik och statistisk fysik (7.5 hp)

Termodynamik handlar om hur värme, tryck, volym, energi och arbete hänger ihop. Värmemaskiner, fasomvandlingar, och kemiska reaktioner beskrivs. Den statistiska fysiken tar upp hur man kan beskriva system med många (10^23) partiklar med medelvärden av termodymaniska storheter. Svartkroppstrålning och Plancksstrålningslag tillämpas i viss problemlösning.

Datastrukturer och algoritmer (7.5 hp)

Behandlar olika datastrukturer som listor, dynamiska arrayer, sökträd och hash tables samt algoritmer tillhörande dessa datastrukturer. Datorlaborationer där algoritmer för olika datastrukturer implementeras.

Miljö och matematisk modellering (7.5 hp)

Kursen ska genom studier av de globala klimatförändringarna, det globala energisystemet och integration av förnyelsebara tekniker i elsystemet, teori och modellering ge studenten kunskap och verktyg för att modellera, studera och diskutera komplexa hållbarhetsproblem.

Kandidatarbete (15 hp)

Utförs i grupp, som ett projekt på inom fysik eller matematik.  Det finns förslagna projekt som man kan välja på eller leta upp en egen handledare med ett förslag. Kandidatarbetet ger kunskaper om hur ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbete utförs och ger chans till specialisering inom ett visst ämne.

Valbara kurser om totalt 22.5 hp:

Icke-linjär optimering (7.5 hp)

Strömningsmekanik (7.5 hp)

Biokemi och molekylär biologi (7.5 hp)

Reglerteknik (7.5 hp)

Fortsättningskurs i programmering i Python (7.5 hp)

 Grundläggande datorteknik (7.5 hp)

Optioner och matematik (7.5 hp)

Matematikens domänspecifika språk (7.5 hp)

Algebra (7.5 hp)

Kommunikationssystem (7.5 hp)

Databaser (7.5 hp)

Principer för parallell programmering (7.5 hp)

Partiella differentialekvationer (7.5 hp)

Läsår 4-5

De 4:e och 5:e åren studeras på ett masterprogram. En får då en internationell titel som används i engelspråkiga länder som motsvarar ungefär en svensk civilingenjörsexamen. Varje masterprogram täcker 120 hp och i dessa ingår ett examensarbete om 30 hp.

För att få söka till ett mastersprogram måste man vara behörig. Behörigheten beror på vilka kurser man har läst under de första tre åren. Det går alltså inte att välja helt fritt bland alla mastersprogram på Chalmers. Däremot går det att läsa kompletterande kurser för att få behörighet.

Valbara masterprogram:

Applied mechanics

Biomedical engineering

Complex adaptive systems

Computer science – algorithms, language and logic

Computer systems and networks

Data science and AI

Engineering mathematics and computational science

Entrepreneurship and business design

HIgh performance computer systems

Industrial ecology

Information and communication technology

Lärande och ledarskap

Mobility engineering

Physics

Quality and operations management

Sound and vibration

Sustainable energy systems

Systems, control and mechatronics

Wireless, photonics and space engineering

Så säger våra studenter

För mig passade Teknisk Matematik bra för jag fick läsa mycket matematik vilket jag tyckte var roligt, men jag fick också stora valmöjligheter när jag skulle välja masterprogram. Att ha många möjligheter kändes tryggt då jag inte var helt säker på vilken inriktning jag ville ha från början. Jag läser nu min master inom Medicinteknik och jag har stor hjälp av all matematik jag har läst.”   – Anna, fjärde året på Teknisk matematik. Anna har valt masterprogrammet Biomedical Engineering.

“En bred utbildning med oerhört hög kvalité, roliga och intressanta kurser. Jag valde utbildningen då jag fascineras av matematikens unika möjligheter att beskriva verkligheten. I framtiden skulle jag vilja arbeta tvärvetenskapligt med att simulera verkligheten med hjälp av matematik. Teknisk matematik ger mig utmärkta färdigheter för att göra detta.” – Henrik, andra året på Teknisk matematik

Informationsfilm om Teknisk Fysik och Teknisk Matematik